Pogoji poslovanja

Društvo za multimedijo, izobraževanje in povezovanje

Pogoji poslovanja

Društvo za multimedijo, izobraževanje in povezovanje

Društvo za multimedijo, izobraževanje in povezovanje

Ti pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih za vas opravlja Društvo za multimedijo, izobraževanje in povezovanje, Žabnica 27D, 1357 Notranje Gorice (v nadaljevanju tudi kot »mi« ali društvo »Svet multimedije«). S tem, ko podate društvu Svet multimedije kakršnokoli povpraševanje po storitvah ali produktih ali podate kakršnakoli naročila za storitve v pisni ali ustni obliki, sprejemate te splošne pogoje, v katerih sta lahko vi in društvo Svet multimedije skupaj poimenovana tudi kot »stranki«. Te pogoje lahko stranki dopolnita le s posebnim pisnim dogovorom. Slednji ima prednost v primeru razhajanja med njim in temi pogoji. Za pisno obliko in pisno komunikacijo se šteje tudi komunikacija ali dogovor po e-pošti ali v drugi pisni elektronski obliki.

1. Naročilo in nudenje storitev

Vrsta in obseg storitev je takšen, kot se stranki dogovorita. Naše storitve so opravljene izključno vam in za vas. Izdelke in druge rezultate naših storitev lahko uporabljate samo za svoje potrebe in za namene, za katere so bili opravljeni.

2.     Plačilo za storitve

Z naročilom storitev se zavezujete za dogovorjeno plačilo v kolikor naročilo ni narejeno na prostovoljski osnovi kar določa društvo po lastni presoji in kriterijih.

Račune za storitve trajnejše narave običajno izdajamo mesečno, za storitve opravljene v preteklem mesecu. Za storitve projektne narave pa račune izdamo po opravljeni storitvi, če ni dogovorjeno drugače.

Društvo Svet multimedije lahko po svoji presoji pred začetkom opravljanja storitev zahteva določeno vnaprejšnje plačilo.

Dogovorjena cena ne vsebuje DDV. Če postanemo zavezanci za DDV, se na dogovorjeno ceno storitev obračuna in plača še DDV. Rok za plačilo računov je 8 dni od prejema. Do vašega popolnega plačila društvo Svet multimedije obdrži vse lastniške in druge pravice na rezultatih svojih storitev, stranka pa dotlej ne pridobi nobenih pravic in ni upravičena uporabljati izdelkov in drugih rezultatov storitev.

V primeru prenehanja poslovnega razmerja ste nam kot stranka dolžni plačati za vse opravljene storitve in nastale izdatke. To velja tudi v primeru, če po vaši odločitvi ali krivdi pride do prenehanja pogodbenega razmerja za storitve projektne narave. V takšnem primeru društvo Svet multimedije izda račun v višini, ki sorazmerno ustreza deležu že opravljenih storitev glede na celoten obseg dela, potrebnega za izvedbo celotnega izdelka oziroma storitve.

3.     Zaupnost in varstvo informacij

Vsak dogovor o naših storitvah, specifikacije produktov in v dokumentih navedeni pogoji storitev predstavljajo našo poslovno skrivnost. To velja tudi, če ste od nas prejeli idejno, konceptualno ali ponudbeno dokumentacijo, pa se nato niste odločili za sklenitev dogovora, da za vas opravimo storitev. Dokumentacijo, ki smo jo v okviru naših storitev ali predhodno pripravili za vas, smete tretjim osebam posredovati le z našim predhodnim pisnim soglasjem.

Določila te točke 3 ostajajo v veljavi tudi po prenehanju poslovnega razmerja med strankama.

Društvo Svet multimedije skrbno obravnava morebitne osebne podatke skladno z veljavnimi predpisi.

4.     Pravice intelektualne lastnine

Z dobavo izdelkov in storitev ter polnim poplačilom stranka pridobi pravice uporabe izdelkov in rezultatov naših storitev skladno z njihovim namenom. Razen tega društvo Svet multimedije na rezultatih dela zadrži vse avtorske pravice, pravice upravljavcev baz podatkov in druge pravice intelektualne lastnine ter sorodne pravice na vseh delih in drugih stvareh, ki smo jih razvili, oblikovali, izdelali ali ustvarili v okviru opravljanja storitev.

5.     Odgovornost

Pri nudenju naših storitev bomo ravnali z vso razumno skrbnostjo relevantne stroke.

V zvezi s storitvami ne prevzemamo nobene odgovornosti v razmerju do kogar koli drugega razen vas. Društvo Svet multimedije je odgovorno le za neposredno škodo, ki je bila povzročena stranki s strani društva Svet multimedije med ali kot posledica opravljanja storitev, in pod pogojem, da je bila škoda povzročena zaradi hude malomarnosti ali namenoma. Odgovornost za posredno škodo ali drugo škodo (vključujoč izgubo dobička, izgubo prihranka ali škodo kot posledico izgube podatkov), kot tudi za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb, je izrecno izključena.

Ne odgovarjamo za regulatorna tveganja, ki so lahko povezana z uporabo naših izdelkov ali storitev.

Ne odgovarjamo za vtičnike in storitve (npr. vtičniki povezani s platformami, na katerih temelji spletna stran, orodja povezana z oblikovanjem, marketingom itd.), ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci, ponudniki ali partnerji, četudi so takšni vtičniki in storitve povezani z našimi izdelki ali storitvami.

6.     Publikacija referenc

Razen če se dogovorimo drugače, bomo šteli, da soglašate, da na naši spletni strani ter naših straneh na družbenih omrežjih, objavimo vašo firmo oziroma organizacijo in vaš logotip kot našo cenjeno stranko, skupaj s prikazom našega izdelka. V kolikor boste želeli umik objave, bomo vašo odločitev spoštovali.

7.     Pravo in pristojnost za reševanje sporov

Pogodbeno razmerje med društvom Svet multimedije in vami, ter vsa vprašanja v zvezi z njim se presojajo in razlagajo po slovenskem pravu.

Če stranki morebitnega spora iz ali v zvezi s pogodbenim razmerjem ne bi uspeli sporazumno rešiti, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da je stranka potrošnik, društvo Svet multimedije stranko obvešča, da ne priznava vnaprej nobenega izvajalca izvensodnega izvajalca potrošniških sporov. V primeru potrošniškega sodnega spora se, ne glede na prejšnji odstavek, uporabljajo splošna pravila o krajevni pristojnosti sodišč v potrošniških sporih.